Salgs og handelsbetingelser for we-serve-you ApS

Leveringstid

Leveringstiden for serviceydelser leveret af WSY aftales ud fra den enkelte opgave.

 

Opdateringsservice

Ved indgåelse af en opdateringsaftale på CMS hjemmesider er følgende gældende for at opdateringen kan betegnes som værende en del af opdateringsservicen:

1. WSY indsætter hele tekster og billeder

2. WSY sletter tekst og billeder

3. WSY retter IKKE i tekster

4. WSY laver ikke billedbehandling af billeder

5. WSY retter indhold på siden og IKKE i designet på siden

Opdateringer udover ovenstående afregnes til gældende timepris.

 

Priser

Alle opgaver udføres til gældende timepris med mindre andet er skriftligt aftalt, alle oplyste priser er excl. moms.

Abonnementsservices prisreguleres hver d. 1/1, med en stigning  svarende til nettoprisindekset dog minimum 3%. Services der er afhængige af underleverandøre til WSY kan også prisreguleres såfremt driftsomkostningerne for WSY stiger for denne service.

 

Fastpris aftale

WSY kan tilbyde en kunde en fast pris på en udviklingsopgave, en sådan aftale SKAL være benævnt som FASTPRIS i et tilbud eller prisoverslag for at være gældende.

Efter ibrugtagningen af et system under fastpris aftale har kunden 1 måned til at indrapportere funktionsfejl for at disse kan rettes under fastpris aftales vilkår. Funktionsfejl der opstår i forbindelse med automatiske planlagte systemoperationer (cronjob) skal dog indrapporteres senest 7 dage efter kørslen af operationen og kan derfor godt indrapporteres senere end 1 måned efter ibrugtagningsdagen.

 

Basis support

Alle abonnementer giver adgang til e-mail support via info@wsy.dk samt begrænset telefonsupport til general information om produkters egenskaber. Der gives ikke hjælp til specialdesignet systemer da denne ydelse enten afregnes på timebasis eller via et udvidet support abonnement.

 

Udvidet support

Udvidet support giver ret til telefonsupport. WSY gennemgår emailopsætning, samt vejleder og gennemgår specialdesignet systemer. I tilfælde af manglende eller fejlende funktioner i specialdesignet systemer falder dette under fejl og mangler.

Kort sagt WSY hjælper dig med dine spørgsmål og guider omkring funktioner og nødvendige indstillinger.

 

Fejl og mangler

1. WSY har pligt til at udbedre funktionsfejl i de systemer WSY har udviklet, fejlretning skal være påbegyndt inden 7 hverdage fra tidspunktet hvor fejlen er indrapporteret til WSY. Fejlretning, fejlsøgning og evt. oprydning i data der er påvirket af en funktionsfejl afregnes til gældende timepris.

2. Er det fejlramte system udarbejdet under en fastpris aftale har WSY pligt til at påbegynde fejlretning inden 7 hverdage fra tidspunktet hvor fejlen er indrapporteret til WSY, fejlretning består af fejlsøgning og fejlretning. Oprydning i data der er påvirket af funktionsfejlen afregnes til gældende timepris uanset at systemet er udviklet til fastpris.

3. Ved funktionsfejl forståes at der er sker noget andet end forventet når der udføres en bestemt funktion i systemet, dette kan ikke sammenlignes med nedbrud.

4. Udføres der fejlsøgning på en funktionsfejl og det viser sig at der ikke er tale om en funktionsfejl men en brugerfejl afregnes fejlsøgningen til gældende timepris uanset om systemet er udviklet på en fastpris aftale.

 

Kompatibilitet

Alle webbasserede systemer der udvikles af WSY må forventes at virke på nyeste version af de gængse browsere på det tidspunkt hvor system tages i brug. Der gives ingen garanti for at nye browsere der må komme samt tidligere versioner af browserene understøttes. Tilpasning til nye og gamle browsere udføres til gældende timesats, såfremt dette ønskes udført.

 

Håndtering af nedbrud

Ved nedbrud på hostede løsninger, her under serverhosting, wehoteller, mailhoteller, netværk og andre services der er online tilgængelige skelnes der stærk mellem ejerskabet af den service der fejler.

Ved nedbrud på services ejet af WSY og udlejet eller benyttet af anden part har WSY pligt til at påbegynde fejlretning inden 4 timer efter nedbruddet er registreret af WSY.

Ved nedbrud på services/systemer der ikke er ejet af WSY men udelukkende driftes af WSY har WSY ingen pligt til at udføre fejlretning. Fejlretning på sådanne systemer foretages som en almindelig supportopgave såfremt andet ikke er skriftligt aftalt omkring den berørte service. WSY har dog pligt til at prioritere fejlretning på nedbrud højere end nyudvikling.

WSY kan ikke drages til ansvar for datatab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre omkostninger der må opstå ved kunden i forbindelse med et nedbrud ved WSY.

Ligeledes kan WSY ikke drages til ansvar for nedbrud og nedetid ved WSYs underleverandører.

 

Backup

WSY opretholder en baskup af WSYs egne systemer således at data kan genskabes ved totalt nedbrud. WSYs backup er maks 7 dage gammel.

WSY har ikke backup på kundeniveau og kan derfor ikke genskabe enkelte kunders data. Det er derfor kundens eget ansvar at have backup af alle data der ligger ved WSY, her under men ikke begrænset til: Hjemmeside, Databaser, Mails, Kontaktpersoner, Kalender mm.

 

Remote backup

WSY tilbyder Remote Backup til sine kunder via en underleverandør og WSY er derfor ikke ansvarlig for stabiliteten og sikkerheden på backuppen.

Ved Remote Backup er det kundens eget ansvar at tage action i tilfælde af at backuppen fejler, en backup kan kun forventes at være gennemført med success når der er modtaget en mail om at backuppen er gennemført.

Det er kundens eget ansvar at kontrollere at der tages backup af de korrekte data og at disse kan genskabes igen.

WSY kan være behjælpelig med installation, fejlretning og fejlsøgning på Remote Backup såfremt dette ønskes, sådanne ydelser afregnes til gældende timepris.

 

Forudbetaling

Alle abonnementer faktureres som udgangspunkt forud og skal være betalt mindst 20 dage før den abonnementperiode der fremgår af fakturaen.

Det vil f.eks. sige at abonnementer der betales på månedsbasis vil blive behandlet som følgende:

  1. I slutningen af januar, dannes der er intern order i vores system. Denne ordre vil gælde marts.
  2. I starten af februar faktureres denne ordre og vil have forfald i midten af februar.
  3. Efter betaling vil vi have en intern behandlingstid på registreringen af betalingen på 7 dage.
  4. Såfremt vi ikke har færdigbehandlet indbetalingen inden 1. marts vil abonnementet blive suspenderet.

Såfremt et abonnement suspenderes vil der ved genåbning blive dannet faktura fra suspenderingstidspunktet og frem til næste abonnementperiode jf. ovenstående punkt 1.

 

Opsigelse

Alle abonnementer kan tidligst opsiges efter bindingsperioden på 12 måneder. Forudbetalt abonnement tilbagebetales ikke ved opsigelse, opsigelse kan således kun ske med virkning fra abonnementperiodens næste udløbsdag.

Opsigelsen af et abonnement skal vi have modtaget minimum 60 dage før indeværende abonnementperiodens udløbsdag.

Abonnementer på specialdesignet software som dækker helt eller delvist omkostningerne for udviklingen af softwaren har dog altid en bindingsperiode på minimum 24 måneder, med mindre andet er aftalt ved indgåelse af aftalen om udviklingen af softwaren.